+359 44 666016 office@tagacom.com

KEB – Синусоидални захранващи и регенеративни устройства

AFE Решение (Active Front End = Активни начало и край)

Синусоидалното захранване под формата на захранване и регенериране на DC-свързаните инвертори и сервосистеми е необходимо винаги, когато съществуващите инсталации  с типични потребители на В6 вече са напълно изчерпани. Големи промишлени инсталации, системи за изпитване или тестове могат да бъдат проектирани предварително на етапа на планиране, за да осигурят оптимизирани мрежови натоварвания

АFE решенията предлагат не само минимизирана мрежова интерференция на синусоидалните токове, но също така и стабилизирано напрежение на постояннотоковия междинен кръг с преобразувател на напрежението, който може да се използва в някои случаи, за да се осигури разширен диапазон на скоростта на задвижващите валове. Интегрираната корекция на фактора на мощността гарантира, че от страна на мрежата се генерират само активни токове, което намалява натоварването на мрежата и трансформаторната станция. Конвенционалните приложения включват непрекъснати мрежови доставки от електроцентралите.

Активната система AFE формира базата за решения за когенерационни системи  в когенерационни инсталации, инсталации за биогаз, водноелектрически централи и малки вятърни турбини.

AFEs с мощност до 100 kVA са сертифицирани на италианския пазар за регенерация в обществената мрежа с ниско напрежение в съответствие с CEI 0-21 – и са  в процес на европейски сертифициране.

Модели

Индивидуално или каскадно за максимална ефективност

Интегриран в нови инсталации

Адаптирано за модернизация

Работа

Модулен с интерфейс за работа с пулт за управление (оператор) или диагностичен интерфейс

Комуникация

Модулна връзка с полева шина чрез пулта за управление

Profibus

Interbus

CANopen

DeviceNet

MODBUS

EtherNet TCP/IP

EtherCAT

ETHERNET POWERLINK

ProfiNET

EtherNet/IP

Контролер на задвижването

Оптимизиран за свързване към COMBIVERT Drive Controller

Опционално свързване към всеки алтернативен контролер на задвижването

Софтуерни функции

Допълнително автоматично калибриране и идентификация на мрежата

Reset на настройките на параметрите към фабричните настройки

Интегриран енергиен брояч

Преодоляване на прекъсване на захранването

Свързване към всеки алтернативен контролер на задвижването

Свойства

Обхват на мощност от 1.5 kW до 250 kW

Индивидуални устройства или модулни ситеми