+359 44 666016 office@tagacom.com

Общи условия за доставка

ТАГАКОМ ХЪРЛЕВИ И СИЕ СД

Термини и определения

  • Продавач – Тагаком Хърлеви и Сие СД;
  • Купувач – лице, което е приело оферта и / или е направило поръчка и / или подписало писмен договор с продавача за покупка на стока. При постигане на съгласие за отложено плащане, купувачът удостоверява представителната власт на лицата, които го представляват със съдебно решение, удостоверение за актуално състояние или друг документ, доказващ безспорно това;
  • Стока – всяка стока и / или услуга предложени от Продавача в оферта, фактура или договор;
  • Оферта – предложение на продавача, отправено до клиент;
  • Поръчка – Искане от клиент за доставка на стоки;
  • Приемане на оферта – писмено волеизявление (чрез факс, e-mail с електронен подпис или друг начин) на клиент, с което той приема направеното с офертата предложение на продавача;
  • Приемане на поръчката – волеизявление на продавача (чрез факс, e-mail с електронен подпис или друг начин), с което той потвърждава, че ще достави исканата стока и при исканите условия;
  • Предаване на стоката – предоставяне на стоката в държане на купувача, което се удостоверява с приемателно – предавателен протокол и / или складова разписка и / или фактура.

1.      Обхват

1.1    За оферти, поръчки и доставки се прилагат тези условия за продажби и доставки.

          Всички договорености, които се отклоняват от тези търговски условия, изискват писмена форма.

          Оспорване или приспособяване на договора поради грешка е изключено.

2.      Предлагане на оферти

2.1    Офертите на Продавача се считат за такива, без всякакво обвързване.

2.2    Не трябва да се правят копия – дубликати на предлаганите оферти и документация за проекти, нито да се предоставят на трета страна без съгласието на Продавача. Те могат да се изискат обратно по всяко време и трябва незабавно да се върнат на Продавача, в случай, че поръчката е направена на друго място.

3.      Сключване на договор

3.1.   Договорът се счита за сключен при писмено потвърждение от Продавача на поръчката или потвърждение за изпращане на доставката.

3.2    Указанията в каталозите, проспектите и др., както и други  писмени или устни изявления са обвързващи, само ако Продавачът ги посочи изрично в потвърждението на поръчката.

3.3    По-нататъшни корекции и допълнения в договора трябва да са потвърдени в писмена форма.

4.      Цени

4.1    Цените се отнасят за франко склада  на Купувача, като в тях се включва опаковката, натоварването и ДДС. Купувачът се задължава да поеме всички разходи,  данъци или други такси наложени по отношение на доставката. Ако условията на доставката включват транспорт до място посочено от Купувача, то транспортните разходи, както и желаната от Купувача транспортна застраховка се поемат от последния. Доставката обаче не включва разтоварването и последвалите дейности свързани с товара. Материалите за опаковането се вземат обратно само при изрично споразумение.

4.2    Продавачът запазва правото да коригира цените, в случай че възложената поръчка не отговаря на предоставената оферта.

4.3    Цените се базират на стойностите предложени в първата оферта. В случай, че цените са се увеличили към момента на доставянето, продавачът има право на съответната корекция на цените,

 4.4   При изпълнение на поръчки свързани с ремонтна дейност Продавачът трябва да осигури необходимото обслужване и да изиска от Купувача съответното заплащане на базата на извършената работа и направените разходи. Същото се отнася за всички услуги или допълнително обслужване, целесъобразността на което става явна само след извършване на ремонтната дейност. В такива случаи не се изисква специално уведомление от Купувача.

4.5    Разходите за ремонтната дейност и поддръжката или за експертни оценки се фактурират на Купувача.

5.    Доставка

5.1    Срокът за доставка трябва да започне не по-късно от следните дати
a)  датата на потвърждение на поръчката от  Продавача;
b)  датата на изпълнение на всички технически, търговски и други условия от Купувача, с които той е обвързан;
c)  датата на получаване от Продавача депозит или съответната гаранция преди доставянето на въпросните стоки.

5.2    Купувачът трябва да осигури необходимите лицензи или разрешителни, които могат да бъдат изискани от съответните служби или трети страни, за да се извърши монтажа на устройството и оборудването. Ако предоставянето на такива лицензи и разрешителни се забави поради независимо каква причина, периодът за доставка съответно трябва да се удължи.

5.3    Продавачът има право да извършва частични или предварителни доставки и да ги начислява за сметка на Купувача. Ако е уговорено доставката да се направи при поискване от Купувача, се счита, че стоката трябва се изиска не по-късно от 1 година след даване на поръчката.

5.4    В случай на непредвидени обстоятелства или обстоятелства, които не могат да се управляват от страните (като всички форсмажорни обстоятелства), които да възпрепятствуват спазването на уговорения срок за доставка, тогава той се удължава до приключването на тези обстоятелства; тук са включени  въоръжени конфликти, официални интервенции и забрани, забавяне на транспорта или освобождаването от митница, аварии по време на транспорт, прекъсване на електрозахранването и липса на суровини, трудови спорове при стачки, и неизпълнение на задълженията на основен доставчик, който е трудно да бъде заменен. Гореспоменатите обстоятелства се приемат като приоритетни, независимо от това дали се отнасят за Продавача или неговите под доставчици.

5.5    Ако при сключването на договора договарящите страни са се  споразумели за обезщетение при неизпълнение на договора, това ще стане както следва,  и всяко едно отклонение отнасящо се до отделните точки не оказва влияние върху останалите условия: Когато може да се докаже, че закъснението в изпълнението на доставката е само по вина на Продавача, Купувачът може да предяви претенции за получаване на обезщетение и компенсации за всяка изминала седмица на стойност най-много 0,5%, но общо не повече от стойността на онази част от стоките, която ще се достави,  и която не може да се използва поради неизпълнението от страна на Продавача на доставката на някоя съществена част, в случай че Купувачът е претърпял загуби с гореспоменатия размер. Отстояването на правата при загуби, които надвишават този размер е изключено.

6.      Предаване на риска и място на изпълнение

6.1    Купувачът поема риска за доставените стоки от момента на  тръгването на стоката от франко завода или франко склада, независимо от договорените условия на офертата (като платен превоз, CIF и др.). Това също включва и натоварване, организиране и проследяване на пратката от Продавача и случаят, когато по доставката трябва да се извършат монтажни дейности.

6.2    Мястото на извършване на услугата е там, където е посочено в поръчката. Рискът за подобно обслужване или част от него може да се договори и да се поеме от Купувача, по времето на неговото извършване

7.      Плащане

7.1    В случай, че не е договорено друго в условията за плащане, Купувачът се задължава да заплати 1/2 от продажната цена с ДДС при получаване на потвърждението за поръчката от Продавача, още 1/2 (остатъка) при получаване на доставката.

7.2    В случай на частични заплащания, същите ще подлежат на плащане при получаване на съответните фактури. Същото важи и за суми, фактурирани за допълнителни доставки или такива, натрупани в резултат на направени допълнителни споразумения извън обхвата на оригиналния договор, независимо от договорените условия за плащане според основната доставка.

7.3    Плащането се извършва без всякакви отстъпки в посочените от Продавача място и договорена валута. При плащане ще се приемат платежни нареждания само с включените лихви, такси и данъци свързани с тях (като инкасо и дисконтово нареждане), които трябва да се заплатят от Купувача.

7.4    Купувачът няма право да задържа или отказва плащането на базата на  правото на гаранция или други насрещни искове.

7.5    Плащането се счита за осъществено, в деня когато Продавачът получи въпросната сума..

7.6    Ако Купувачът не спази сроковете за плащане или някои други свързани с това задължения или транзакции, Продавачът може без ущърб на неговите други права да: 

         a)  отложи изпълнението на своите собствени задължения, докато не се oосъществят плащанията или не се изпълнят други задължения и да упражни правото си да удължи срока за доставка до един разумен срок.

         b)  поиска натрупалите се от това задължения или всички други транзакции и начисли наказателната лихва с 1.25 % на месец плюс ДДС за тези суми, които започват с падежните дати, освен ако Продавачът не докаже разходи, надвишаващи тези суми. Във всички случаи Продавачът има право да фактурира всички разходи възникнали до съдебното дело, особено разходите за предупредителни писма и адвокатски хонорари.

7.7    Отстъпките от цената са предмет на цялостно плащане в съответните срокове.

7.8    Продавачът запазва правото на собственост на всички стоки доставени от него до получаването на всички фактурирани суми, включително лихвите и таксите. С настоящия договор Купувачът преотстъпва своето право на предявяване на претенции на Продавача при препродажба на въпросните стоки, дори ако те са обработени, преобразувани или комбинирани с други стоки, за да осигури на последния получаването на сумите от исковете, и той се задължава да направи съответните вписвания в счетоводните книги или фактури. При поискване Купувачът трябва да уведоми Продавача за предявените искове и за длъжника към тях, и да предостави цялата информация и материали необходими за изземването на дълга и да извести за прехвърлянето на дълга на трета страна. Ако стоките са запорирани или подлежат на изземване, Купувачът трябва да посочи правото на собственост на Продавача и незабавно за информира Продавача за запорирането или  изземването.

8.     Гаранция и поемане на задължение за отстраняване на дефектите

8.1    Когато договорените условия на плащане са вече изпълнени, Продавачът се задължава, съобразно долу посочените условия, да отстрани всеки съществуващ дефект по времето на получаване на артикула, независимо дали това е дефект в конструкцията, материалите или изработката, което затруднява функционирането на въпросния артикул. От отделните пояснения съществуващи в каталозите, брошури, промоционална информация както и писмени или устни изявления, които не са включени в това споразумение, не могат да се предявят претенции за гаранция.

8.2    Гаранционният срок е 12 месеца, освен ако не действуват специални гаранционни срокове за отделните артикули. Тези условия се отнасят също така и за всички доставени стоки или извършени услуги по отношение на доставените стоки, които са неизменно свързани със сгради или земя. Гаранционният период започва от момента на предаване на риска съгласно параграф 6.

8.3    Горепосочените гаранционни задължения се прилагат при условие, че Купувачът направи незабавно писмено известие  за дефектите, които са се появили. Купувачът трябва незабавно да докаже наличието на дефект, и по-специално той трябва да предостави незабавно на Продавача всички материали и информация, с които разполага. При получаване на такова известие и в случай, че дефектът е включен в гаранцията от точка 8.1 по-горе, Продавачът има възможност да замени дефектните стоки или части или да ги поправи в помещенията на Купувача или да ги върне обратно за ремонт,  или да направи подходяща и приемлива отстъпка от цената.

8.4    Всички разходи възникнали във връзка с отстраняване на дефектите (например разходи за монтиране и демонтиране, транспорт, изхвърляне на отпадъци, време за пътуване) се поемат от Купувача. При гаранционен ремонт в помещенията на Купувача, последният трябва да осигури безплатно помощ, повдигащи устройства, скелета и различни припаси, които могат да са необходими. Подменените части остават собственост на Продавача.

8.5    Ако артикулът е произведен от Продавача на базата на предоставена от Купувача информация за дизайна, чертежи, проекти, скици, модели или други нормативи, то отговорността на Продавача се ограничава до придържане към спецификациите на Купувача.

8.6    Гаранционните задължения на Продавача отпадат в случаите на появили се дефекти в следствие на монтажа и инсталационната работа, в която не е бил ангажиран Продавача, неподходящо оборудване, или вследствие на неспазване на изискванията за инсталиране и условията за експлоатация, свръхнатоварване на частите до стойности над стойностите, определени за конструкцията от Продавача, небрежна или некомпетентна работа или използване на неподходящи материали, нито за дефекти появили се от материал доставен от Продавача. Продавачът не носи отговорност и за повреди, които се дължат на действия на трета страна, атмосферни влияния, свръхнапрежение и влияние на химични вещества. Гаранцията не включва подмяната на части, които са подложени на естествена амортизация. Продавачът не дава гаранция при продажба на използвани стоки.

8.7    Гаранцията отпада незабавно, ако без писмено съгласие на Продавача, Купувачът или трета неофициално упълномощена страна поеме поправката или ремонта на доставените артикули.

8.8    Условията в параграфите от 8.1 до 8.7 се прилагат за всички случаи, при които задължението за отстраняване на дефекти трябва да се изпълни по други причини наложени от закона.

9.      Прекратяване на договор

9.1    Купувачът може да прекрати договора само в случай на забавяне, причинено от очевидно нехайство от страна на Продавача и само след изтичане на приемлив период на отсрочка. Прекратяването на договора трябва да се извести писмено и да се изпрати с препоръчана поща.

9.2    Независимо от останалите си права, Продавачът ще има право да прекрати договора:

         a) Ако изпълнението на доставката или началото или продължаването на осигуряване на обслужването на договора, е затруднено или невъзможно за изпълнение по вина свързана с отговорностите на Купувача и ако забавянето продължи извън съответния позволен срок за отсрочка;

         b) Ако се появят съмнения относно кредитоспособността на Купувача и ако той не успее, по искане на Продавача, да извърши уговорено плащане или да осигури задоволителна гаранция преди доставката, че плащането ще бъде извършено преди стоката да премине в негово владение.

         c) Ако по причини споменати в точка 5.4, допустимият период за извършване на доставка е удължен с повече от половината на договорения първоначално срок или най-малко с три месеца.

9.3    Освен причините споменати по-горе, прекратяването на договора е възможно и при наличие на неуредени задължения по доставките или обслужването, които са уточнени в договора.

9.4    Ако е започнала процедура по несъстоятелност на някоя от страните по договора или е подадена молба за започване на съдебни процедури по обявяването в несъстоятелност на тази страна, която не е обявила официално за недостатъчността на своите авоари, то другата страна има право да прекрати договора без да дава отсрочка във времето.

9.5    Без да се пренебрегват претенциите на Продавача за щети включително и разходите по съдебния процес, при прекратяването на договора всички открити сметки отнасящи се за извършени частични или пълни доставки или услуги се уреждат както е указано в договора. Това условие се отнася и за доставки и услуги, които не са получени все още от Купувача, както и всякакви подготвителни дейности извършени от Продавача. Продавачът обаче има право като алтернатива да изисква възвръщането на вече доставената стока.

9.6    Прекратяването на договора няма други последствия, освен тези уточнени по-горе.

10.    Отговорност

10.1 Извън обхвата на Закона за отговорността на продукта, Продавачът носи отговорност само в случай, когато за въпросната щета се докаже в законоустановените рамки, че се дължи на съзнателни действия или очевидно нехайство. Продавачът не носи отговорност за щети, които се дължат на обикновено нехайство, нито за последвалите повреди или икономически загуби, загуби от спестявания, лихви или загуби, които са резултат от направени от трета страна рекламации към Купувача.

10.2 Продавачът не носи отговорност за щети, в случай на неспазване на инструкциите за монтаж, пускане в експлоатация  и работа (Инструкции за работа) или несъответствие с изискванията за лицензиране.

10.3 Претенции, които надвишават уговорените неустойки по договора, се изключват от съответното право.

11.    Предявяване на претенции

         Всички претенции, които има Купувача, трябва да бъдат предявени в съда до 3 дни от момента на предаване на риска, както е указано в параграф 6, освен ако законът не предвижда друг срок, в противен случай правата за рекламации ще бъдат загубени.

12.    Защита на професионални и авторски права

12.1 Купувачът трябва да обезпечи Продавача и да го предпази от всякакви искове за нарушаване на неговите права на собственост, ако Продавачът произвежда изделия съобразно информация за проекти, чертежи, планове или други спецификации предоставени му от Купувача.

12.2 Документацията по проектирането като например планове, чертежи и други технически спецификации както и мостри, каталози, проспекти, снимки и други подобни трябва да останат интелектуална собственост на Продавача и са подчинени на съответните законови условия управляващи възпроизводството, имитацията, конкуренцията и т.н. Условията от точка 2.2 по-горе важат също и за документацията по проектирането.

13.    Общи положения

         В случай, че отделните условия по договора са недействителни, то това няма да оказва влияние върху останалите условия. Недействителното условие трябва да бъде заменено с действително такова, което по смисъл и цел трябва да бъде възможно най-близо до изходното.

14.    Юрисдикция и прилагане на закона

Ако има изготвен договор той се изготвя според българското законодателство. При възникване на спорове между страните по договора се прилага правило за уреждане чрез договаряне и преговори. Ако не е възможно да се достигне до съгласие всички възникнали спорове между страните по договора включително и споровете за съществуването или несъществуването на такива попадат под юрисдикцията на компетентния съд в страната на седалището на Продавача – България. Място за изпълнение и правораздаване за искови претенции от търговските взаимоотношения е Сливен, Република България.